Zorg, Vergoeding & Wet en regelgeving

Complementaire psychosociale zorg wordt door sommige verzekeraars gedeeltelijk vergoed in het aanvullende pakket. De volgende activiteiten van I-TiME kunnen daarom voor vergoeding in aanmerking komen:

- Counseling,

- Psychosociale therapie

- Integratieve psychotherapieCoaching, Mindfulness, Advies etc. komen NIET in aanmerking voor vergoeding. 

Geen eigen risico en verwijzing nodig

De dienstverlening van I-TiME die voor vergoeding in aanmerking komt is complementair aan de reguliere GZ-zorg. U heeft daarom geen verwijzing nodig van uw arts. Daarnaast komt u, indien van toepassing, direct in aanmerking voor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar. U hoeft NIET eerst Eigen Risico te betalen.

Omdat de meeste mensen die vergoeding ontvangen vanuit de aanvullende verzekering, gemiddeld per dag rond een half uur retour ontvangen én het eigen risico in 2023 € 385,00 bedraagt, kunt u ongeveer een traject van 8-9 sessies van 1 uur doorlopen en daarmee kunt u goedkoper uitzijn dan in de reguliere (GZ-)zorg.*

* De totale som van het E.R. betaalt u eenmalig voor het totaal aan zorg in het basispakket waarop het E.R. van toepassing is.

 

Check de mogelijkheid voor vergoeding vooraf bij uw zorgverzekeraars als u aanvullend verzekerd bent. I-TiME is aangesloten bij de de NVECP, de LVPW, EAP en geregistreerd bij de RBCZ.

Wet en regelgeving (WGBO & WKKGZ)

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO wordt in het geval van therapie een behandelingsovereenkomst opgesteld.

In de WGBO is onder meer geregeld:

Dossierplicht, Recht op informatie; recht op inzage dossier; geheimhouding van cliëntengegevens.


De werkwijze van I-TIME staat apart beschreven op het tabblad integratieve werkwijze. Naast de uitleg over de integratieve aanpak, handelt I-TIME volgens de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Psychosociaal werkenden.


De Wet kwaliteit, klachten en geschillen (WKKGZ), bevat de regelgeving voor de te bewandelen route in geval u een klacht heeft over uw traject bij i-TIME. Mocht u een klacht hebben dan ga ik graag met u in gesprek, indien we er niet uitkomen kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de vereniging waarbij I-Time bij is aangesloten.  

Een klacht? Wat nu?

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van uzelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de LVPW (
http://www.LVPW.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).
Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  en val ik onder hun onafhankelijke Tuchtrechtspraak TCZ (zie 
http://www.tcz.nu).

 

Privacydocument (AVG)

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats, 
 • uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld,
 • codes dan wel verwijzingen die de verzekeraar verplicht stelt,
 • de kosten en duur van het consult.


PRIVACY VAN DE CONTACTGEGEVENS DIE U INVULT BIJ 'STEL EEN VRAAG' OF 'BEL MIJ TERUG' 

Uw naam en emailadres, dan wel uw naam en telefoonnummer worden gebruikt voor het in contact komen met u, op uw verzoek. U neemt hiervoor zelf actie door bij contact de knop 'Stel een vraag' of de knop 'Bel mij terug' te gebruiken.